جدول وزن پروفیل

جدول وزنی قوطی پروفیل

پروفیل در ساختمان سازی، ساخت اسکلت های فلزی و جرثقیل های دروازه ای و بلند مرتبه مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از قوطی و پروفیل نقش بسزایی در سبک سازی سازه های فلزی دارد. با توجه به کاربرد گسترده این نوع آهن آلات تعیین وزن پروفیل با استفاده از جدول وزنی قوطی و پروفیل بسیار مهم می باشد. انواع پروفیل ها نیز به قوطی و پروفیل های باز و قوطی پروفیل های بسته تقسیم می شود. به عنوان مثال پروفیل z از نوع پروفیل های باز می باشد. لازم به ذکر است انواع قوطی و پروفیل تامین شده توسط شهر آهن مطابق با استانداردهای  DIN 59411، JIS G3466 ، DIN 2395 تولید می شود.

جدول وزن پروفیل

ارائه شده مطابق با استانداردهای تولیدی می باشد.

عموما  وزن پروفیل نبشی دوطرف مساوی (∟)، وزن پروفیل نبشی با لبه­ های نامساوی (L)، وزن سپری (T) و وزن قوطی چهارگوش با استفاده از فرمول زیر قابل محاسبه می باشد. 

وزن قوطی (کیلوگرم) = تعداد * طول به کار رفته ( متر) * وزن مخصوص قوطی ( کیلوگرم / متر)

 وزن پروفیل قوطی مربع

 وزن قوطی محاسبه شده در جدول بر اساس چگالی 7.86 محاسبه شده است. این نوع قوطی ها دارای طول و عرض یکسانی می باشند. در جدول زیر می توانید وزن قوطی پروفیل های مربعی در ضخامت های متفاوت را مشاهده نمایید.

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 قوطی و پروفیل 1 20*20 0/62
2 قوطی و پروفیل 1 25*25 0/78
3 قوطی و پروفیل 1 30*30 0/96
4 قوطی و پروفیل 1 35*35 1/12
5 قوطی و پروفیل 1 40*40 1/25
6 قوطی و پروفیل 1/25 20*20 0/75
7 قوطی و پروفیل 1/25 25*25 0/98
8 قوطی و پروفیل 1/25 30*30 1/19
9 قوطی و پروفیل 1/25 35*35 1/39
10 قوطی و پروفیل 1/25 40*40 1/55
11 قوطی و پروفیل 1/5 20*20 0/91
12 قوطی و پروفیل 1/5 25*25 1/17
13 قوطی و پروفیل 1/5 30*30 1/42
14 قوطی و پروفیل 1/5 35*35 1/64
15 قوطی و پروفیل 1/5 40*40 1/86
16 قوطی و پروفیل 1/5 45*45 2/12
17 قوطی و پروفیل 1/5 50*50 2/33
18 قوطی و پروفیل 1/5 60*60 2/82
ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن قوطی(kg/m)
1 پروفیل 2 20*20 1/18
2 پروفیل 2 25*25 1/53
3 پروفیل 2 30*30 1/78
4 پروفیل 2 35*35 2/16
5 پروفیل 2 40*40 2/45
6 پروفیل 2 45*45 2/81
7 پروفیل 2 50*50 3/11
8 پروفیل 2 60*60 3/74
9 پروفیل 2 70*70 4/38
10 پروفیل 2 80*80 4/97
11 پروفیل 2 90*90 5/68
12 پروفیل 2/5 25*25 1/88
13 پروفیل 2/5 30*30 2/31
14 پروفیل 2/5 35*35 2/68
15 پروفیل 2/5 40*40 3/03
16 پروفیل 2/5 45*45 3/47
17 پروفیل 2/5 50*50 3/84
18 پروفیل 2/5 60*60 4/63
19 پروفیل 2/5 70*70 5/46
20 پروفیل 2/5 80*80 6/25
21 پروفیل 2/5 90*90 6/98
22 پروفیل 2/5 100*100 7/81
23 پروفیل 2/5 110*110 8/62
24 پروفیل 2/5 135*135 10/48
25 قوطی 2/5 140*140 11/02
ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن پروفیل قوطی (kg/m)
1 قوطی 3 30*30 2/73
2 قوطی 3 35*35 3/19
3 قوطی 3 40*40 3/60
4 قوطی 3 45*45 4/25
5 قوطی 3 50*50 4/62
6 قوطی 3 60*60 5/54
7 قوطی 3 70*70 6/51
8 قوطی 3 80*80 7/44
9 قوطی 3 90*90 8/38
10 قوطی 3 100*100 9/38
11 قوطی 3 110*110 10/36
12 قوطی 3 135*135 12/58
13 قوطی 3 140*140 13/19
14 قوطی 3/5 45*45 4/78
15 قوطی 3/5 50*50 5/33
16 قوطی 3/5 60*60 6/42
17 قوطی 3/5 70*70 7/56
18 قوطی 3/5 80*80 8/68
19 قوطی 3/5 90*90 9/76
20 قوطی 3/5 100*100 10/95
21 قوطی 3/5 110*110 11/95
22 قوطی 3/5 135*135 14/69
23 قوطی پروفیل 3/5 140*140 15/29
ردیف ضخامت قوطی پروفیل (mm) سایز قوطی (mm) وزن قوطی پروفیل(kg/m)
1 قوطی پروفیل 4 50*50 6/06
2 قوطی پروفیل 4 60*60 7/32
3 قوطی پروفیل 4 70*70 8/58
4 قوطی پروفیل 4 80*80 9/89
5 قوطی پروفیل 4 90*90 11/18
6 قوطی پروفیل 4 100*100 12/42
7 قوطی پروفیل 4 110*110 13/72
8 قوطی پروفیل 4 135*135 16/74
9 قوطی پروفیل 4 140*140 17/48
10 قوطی پروفیل 4/5 100*100 13/89
11 قوطی پروفیل 4/5 110*110 15/39
12 قوطی پروفیل 4/5 135*135 18/81
13 قوطی پروفیل 4/5 140*140 19/59
14 قوطی پروفیل 5 100*100 15/42
15 قوطی پروفیل 5 110*110 16/95
16 قوطی پروفیل 5 135*135 20/79
17 قوطی پروفیل 5 140*140 21/72
18 قوطی پروفیل 6 100*100 18/51
19 قوطی پروفیل 6 110*110 20/51
20 قوطی پروفیل 6 135*135 24/84
21 قوطی پروفیل 6 140*140 25/92

وزن قوطی مستطیل

وزن قوطی های مستطیلی تولید شده در جدول زیر ارائه شده است.

ردیف ضخامت قوطی و پروفیل (mm) سایز قوطی (mm) وزن پروفیل (kg/m)
1 پروفیل 1 10*20 0/46
2 پروفیل 1 10*25 0/53
3 وزن پروفیل 1 10*30 0/62
4 وزن پروفیل 1 20*30 0/78
5 وزن پروفیل 1 20*40 0/96
6 وزن پروفیل 1 30*40 1/12
7 وزن پروفیل 1/25 10*20 0/56
8 وزن پروفیل 1/25 10*25 0/66
9 وزن پروفیل 1/25 10*30 0/75
10 وزن پروفیل 1/25 20*30 0/98
11 وزن پروفیل 1/25 20*40 1/19
12 وزن پروفیل 1/25 30*40 1/39
13 وزن پروفیل 1/5 10*20 0/67
14 وزن پروفیل 1/5 10*25 0/81
15 وزن پروفیل 1/5 10*30 0/91
16 وزن پروفیل 1/5 20*30 1/17
17 وزن پروفیل 1/5 20*40 1/42
18 وزن پروفیل 1/5 30*40 1/64
19 وزن پروفیل 1/5 50*40 2/12
20 وزن پروفیل 1/5 25*50 1/74
21 وزن پروفیل 1/5 30*50 1/86
22 وزن پروفیل 1/5 20*60 1/86
23 وزن پروفیل 1/5 30*60 2/12
24 وزن پروفیل 1/5 40*60 2/33
25 وزن پروفیل 1/5 50*60 2/57
26 وزن پروفیل 1/5 40*80 2/82
ردیف ضخامت پروفیل (mm) سایز قوطی (mm) وزن قوطی و پروفیل (kg/m)
1 2 10*20 0/87
2 2 10*25 1/02
3 2 10*30 1/18
4 2 20*30 1/53
5 2 20*40 1/87
6 2 30*40 2/16
7 2 50*40 2/81
8 2 25*50 2/32
9 2 30*50 2/45
10 2 20*60 2/45
11 2 30*60 2/81
12 2 40*60 3/11
13 2 50*60 3/42
14 2 40*80 3/74
15 2 60*80 4/38
16 2 40*100 4/38
17 2 50*100 4/66
18 2 60*120 5/68
ردیف ضخامت قوطی و پروفیل (mm) سایز انواع قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 2/5 20*30 1/88
2 2/5 20*40 2/31
3 2/5 30*40 2/68
4 2/5 50*40 3/47
5 2/5 25*50 2/92
6 2/5 30*50 3/03
7 2/5 20*60 3/03
8 2/5 30*60 3/47
9 2/5 40*60 3/84
10 2/5 50*60 4/26
11 2/5 40*80 4/63
12 2/5 60*80 5/46
13 2/5 40*100 5/46
14 2/5 50*100 5/82
15 2/5 60*120 6/98
16 2/5 60*220 11/02
ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 3 20*40 2/73
2 3 30*40 3/19
3 3 50*40 4/25
4 3 25*50 3/42
5 3 30*50 3/60
6 3 20*60 3/60
7 3 30*60 4/25
10 3 40*60 4/62
11 3 50*60 5/08
12 3 40*80 5/54
13 3 60*80 6/51
14 3 40*100 6/51
15 3 50*100 6/95
16 3 60*120 8/38
17 3 60*220 13/19
ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 3/5 50*40 4/78
2 3/5 30*60 4/78
3 3/5 40*60 5/33
4 3/5 50*60 5/89
5 3/5 40*80 6/42
6 3/5 60*80 7/56
7 3/5 40*100 7/56
8 3/5 50*100 8/07
9 3/5 60*120 9/76
10 3/5 60*220 15/29
11 4 40*60 6/06
12 4 50*60 6/72
13 4 40*80 7/32
14 4 60*80 8/58
15 4 40*100 8/58
16 4 50*100 9/21
17 4 60*120 11/18
18 4 60*220 17/48
19 4/5 60*220 19/59
20 5 60*220 21/72
21 6 60*220 25/92

محاسبه وزن قوطی

وزن تمامی سایز های قوطی و پروفیل با ضخامت های مختلف در جداول وزنی بالا ارائه شده است. چنانچه سوالی در خصوص محاسبه وزن قوطی ، وزن پروفیل z، وزن پروفیل سپری ، وزن پروفیل قوطی و وزن قوطی دارید با کارشناسان ما در تماس باشید.

وزن قوطی , وزن پروفیل

در تصویر زیر می توانید وزن قوطی و وزن پروفیل را مشاهده کنید. 

وزن قوطی

وزن قوطی پروفیل را به راحتی و در سایت های مختلف می توان یافت که بصورت مستقیم با توجه به وزن قوطی قیمت آهن تغییر افزایش می یابد. به علت تفاوت قیمت های پروفیل  و به دلیل نوسانات، برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس های ۰۳۵۳۵۲۳۹۵۰۰ تماس حاصل نمایید و از قیمت های دقیق مطمئن شوید. وزن قوطی بر اساس استاندارد ایجاد می شود و در شرکت های مختلف باید یکسان باشد. مزیت این یکی بودن امکان مقایسه قیمت تمام شده محصولات در شرکت های مختلف است. در جدول بالا بر اساس استاندارد موجود وزن قوطی ها ارائه گردیده است.

وزن پروفیل

وزن پروفیل یکی از موارد با اهمیت در خرید پروفیل است. به کاربردن پروفیل نقش قابل توجهی در محکم سازی و بهبود کیفیت سازه ها خواهد داشت.  پروفیل به معنی  ثبات مقطع دریک طول مشخص است.  پروفیل ها قسمتی از محصول های ساختمان  سازی است برای ساخت مقاطع دست ساز به کار می رود.وزن پروفیل اعلام شده در جدول مطابق استاندارد بوده و در جداولی به نام های  وزن پروفیل قوطی مربع، وزن پروفیل مستطیل آورده شده است. وزن پروفیل بر اساس ضخامت پروفیل و قوطی ، سایز پروفیل و قوطی تعیین می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر با گروه پایافولاد تماس بگیرید. صندوق پست الکترونیک این سایت فروشگاهی info@payafoolad.com است. در اولین فرصت متخصصین این شرکت پاسخگو به سوالات و اشکالات شما خواهند بود.

آهن آلات دانشیان فعالیت خود را ضمن عضویت در اتحادیه آهن فروشان یزد در زمینه خرید و فروش آهن آلات در دهه۱۳۶۰ در شهر یزد آغاز  و‌ در ادامه در کنار بازرگانی آهن آلات شرکت گروه تجاری پایا صنعت یزد را (شماره ثبت۱۲۲۳۰) به منظور ورود به شاخه تولید انواع خرپا تیرچه،خاموت،اسکلت فولادی و… با برندتجاری پایا فولاد در سال ۱۳۸۹ تاسیس نمود. 

مهم ترین فعالیت های گروه پایافولاد :

•  فروش انواع میلگرد، تیرآهن، نبشی، ناودانی، پروفیل، ورقهای آلیاژی و صنعتی ، انواع آهن 

آلات ساختمانی و صنعتی و…

•  تامین کننده آهن آلات و ارائه دهنده خدمات به سازمانها ونهادهای دولتی، شرکتهای خصوصی و اشخاص

•  هماهنگ کننده با باربری،جهت ارسال بار خریداری شده توسط مشتری

•  اطلاع رسانی قیمت های محصولات فولادی 

•  در اختیار داشتن شبکه بزرگی از مصرف کنندگان که مناسب تجار و تولیدگران می باشد.

با عنایت بر اینکه روند خرید از گروه پایافولاد به دو صورت حضوری و غیرحضوری امکان پذیر است جهت رفاه حال شما قیمت تمامی محصولات به ویژه قیمت میلگرد هرروزه بروزرسانی می گردد. در نظر داشته باشید که به طور میانگین پس از ثبت و تایید سفارش شما محصول خریداری شده یک الی سه روز کاری تا دریافت در مقصد زمان می برد.

بعلاوه شما عزیزان جهت دریافت مشاوره در خرید میلگرد می توانید با شماره ۰۳۵۳۵۲۵۹۵۰۰ تماس حاصل نموده و از اطلاعات بیشتری بهره مند گردید.

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش گروه پایافولاد، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد حمل و نقل گروه پایافولاد دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌نماید.

با ما در ارتباط باشید:

03535259500

03535239500

دفترمرکزی:یزد-سه راه حکیمیان-ابتدای بلوار پاکنژاد

انبارمرکزی:شهرک صنعتی ولیعصر زارچ-انتهای فاز دوم

ساعت کاری شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8:30 تا 15:00 پنج شنبه ها از 8:30 تا 13:30